دسیس ویکی
پيوندهای روزانه

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی با عنوان کامل پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات114
حجم1792 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیرشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی با عنوان کامل پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي می باشد.


محققان بسياري سعي نموده اند تا با به کارگيري روشهاي گوناگون پيش بيني به نتايج قابل قبولي در پيش بيني قيمت سهام در بازارهاي پول و سرمايه دست يابند. سير تحقيقات نشان دهنده آن است که از مدلهاي ساده و تک بعدي ابتدايي، روشها به سمت مدلهاي روشهاي زماني، مدلهاي بهينه سازي کلاسيک، روشهاي هوش مصنوعي و روشهاي ترکيبي حاصل از ترکيب انواع مدلهاي اشاره شده حرکت نموده اند. در مواردي روشهاي مبتني بر تحليل سري هاي زماني مانند الگوريتم هموارسازي نمايي و يا تحليل روند مورد استفاده قرار گرفته اند. تحقيقات متعددي با هدف پيش بيني قيمت سهام شرکتها در بازارهاي پول و سرمايه با روشهاي مختلفداده کاوي صورت گرفته است. بسياري تحقيقات بر اساس به کارگيري شبکه عصبي مصنوعي شکل گرفته اند و محققان به اشکال گوناگون به بررسي کارايي آن الگوريتم پرداخته اند.


در تحقيقي [1] از شبکه عصبي پيشرو به منظور پيش گويي قيمت سهام استفاده نموده اند. در اين تحقيق، به کمک فرايند داده کاوي يکپارچه، داده هاي انتخاب، نمونه داده ها، تبديل داده ها، مدلسازي شبکه، شبيه سازي شبکه و ارزيابي نتايج به دست آمده، پيش گويي روند شاخص کل بازار بوري شانگهاي با دقت بالاتري به دست آمد. نتيجه اين تحقيق، مزيت استفاده از شبکه عصبي پيشرو با يادگيري پيش انتشار را در پيش گويي سيستمهاي غيرخطي نشان داد.

همچنين در تحقيق ديگري [2] به مطالعه تجربي بر روي يك شبكه عصبي مصنوعي، كه حاصل تجارب پياده سازي مدل انتشار – بازگشتي پيش بيني قيمت سهام است را گزارش مي دهد پرداختند. در راستاي آزمون قابليتهاي پيش بيني شبكه عصبي، مدل انتشار – بازگشتي براي پيش بيني قيمت سهام ايجاد گرديد. پارامترهاي اين نوع شبكه تغيير داده شد و نتايج پيش بيني ثبت گرديد. اين پارامترها عبارت بودند از : الگوريتم يادگيري، بازه نگاه به گذشته، تعداد نورون ها در لايه پنهان و توابع فعال ساز كه اثرات تغييرات آنها در اين مقاله موردمطالعه قرار گرفت .


فهرست مطالب
فصل 1 : معرفی تحقیق 1
1-1 مقدمه 1
1-2 تعريف مساله 2
1-3 اهميت مساله 3
1-4 هدف تحقيق 5
1-5 سئوالات تحقيق 6
1-6 مفروضات تحقيق 7
1-7 دامنه تحقيق 8
1-8 ساختار تحقيق 9

فصل 2 : پیشینه تحقیق 11
2-1 مدلهاي پيش بيني قيمت سهم در تحقيقات پيشين 11
2-2 انتخاب/ استخراج ويژگي در قيمت سهم در تحقيقات پيشين 22


فصل 3 : مبانی نظری تحقیق 24
3-1 بازار بورس اوراق بهادار 24
3-2 تکنيکهاي رايج تحليل و پيش بيني قيمت سهام 25
3-3 تکنيکهاي نوين تحليل داده ها 27
3-3-1 داده کاوي 28
3-3-2 شبکه عصبي مصنوعي 35
3-3-3 الگوريتمهاي تکاملي 41
3-3-3-1 الگوريتم ژنتيک 44
3-3-3-2 الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات 47
3-3-3-3 الگوريتم رقابت استعماري 51

فصل 4 : روش تحقیق 57
4-1 فرايند CRISP 57
4-1-1 تعريف مساله 57
4-1-2 تحليل داده ها 57
4-1-3 آماده سازي داده ها 58
4-1-4 مدلسازي 58
4-1-5 ارزيابي 59
4-1-6 پياده سازي 59


فصل 5 : اجرا 60
5-1 اجراي فرايند CRISP 60
5-1-1 مجموعه داده ها 60
5-1-2 کيفيت داده ها و کاهش داده ها 64
5-1-3 پياده سازي شبکه عصبي مصنوعي براي سري هاي زماني 66
5-1-3-1 معماري شبکه عصبي مصنوعي 66
5-1-3-2 تطبيق ورودي هاي زماني به عنوان ورودي شبکه عصبي مصنوعي 68
5-1-4 پياده سازي آموزش شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي تکاملي 69
5-1-4-1 الگوريتم ژنتيک 70
5-1-4-2 الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات 71
5-1-4-3 الگوريتم رقابت استعماري 73
5-1-4 به کارگيري شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم هاي تکاملي 75


فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
6-1 نتيجه گيري و پاسخ به سئوالات تحقيق 79
6-2 تحقيقات پيشنهادي آينده 84


فهرست منابع


پيوست ها 87
پيوست 1: کد شبکه عصبي سري زماني با آموزش با الگوريتم پيش انتشار خطا 87
پيوست 2: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ژنتيک 88
پيوست 3: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ازدحام ذرات 91
پيوست 4: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم رقابت استعماري 93


فهرست جدول ها
جدول شماره ‏2 1: مقایسه نتایج پیش بینی مدل بت-عصبی با سه مدل دیگر 13
جدول شماره ‏2 2: مقايسه نتايج پيش گويي مدل ارائه شده با مدلهای ديگر 14
جدول شماره ‏2 3: نسل بندي روشهاي تحقيق در پيش بيني قيمت سهم 16
جدول شماره ‏3 1: شبه کد الگوريتم پيش انتشار خطا 30
جدول شماره ‏3 2: شبه کد عمومي الگوريتم هاي تکاملي 32
جدول شماره ‏3 3: شبه کد الگوريتم ژنتيک 34
جدول شماره ‏3 4 : شبه کد الگوريتم ازدحام ذرات 37
جدول شماره ‏3 5 : شبه کد الگوريتم رقابت استعماري 41
جدول شماره ‏5 1: نماد سهم هاي انتخاب شده 46
جدول شماره ‏5 2: اندازه کاهش يافته داده ها 51
جدول شماره ‏5 3: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ژنتيک 54
جدول شماره ‏5 4: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ازدحام ذرات 55
جدول شماره ‏5 5: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم رقابت استعماري 56
جدول شماره ‏5 6: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ژنتيک 58
جدول شماره ‏5 7: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات 58
جدول شماره ‏5 8: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم رقابت استعماري 59
جدول شماره ‏5 9: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم پيش انتشار خطا 59
جدول شماره ‏6 1: ميانگين و انحراف معيار خطاي اجراهاي ANN و BP 61
جدول شماره ‏6 2: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و PSO 63
جدول شماره ‏6 3: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و ICA 63

فهرست شکل ها
شکل شماره ‏3 1 : نمونه اي تحليل قيمت سهم با ابزارهاي رويکرد تحليل تکنيکال 20
شکل شماره ‏3 2 : فرايند CRISP 23
شکل شماره ‏3 3 : ساختار يک نورون 27
شکل شماره ‏3 4 : نمونه اي از يک شبکه عصبي مصنوعي با يک لايه پنهان 28
شکل شماره ‏3 5 : نمونه نورون در شبکه عصبي مصنوعي پيشرو 29
شکل شماره ‏3 6 : فلوچارت عمومي الگوريتم هاي تکاملي 32
شکل شماره ‏3 7 : نمايش ترکيب تک نقطه اي 35
شکل شماره ‏3 8 : نمايش حرکت ذره در PSO 36
شکل شماره ‏3 9: نمايش نمونه اي تقسيم کلوني ها به امپرياليست ها 40
شکل شماره ‏3 10: حرکت خطي کلوني 41
شکل شماره ‏3 11: حرکت زاويه اي کلوني 41
شکل شماره ‏5 1 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد بکام 48
شکل شماره ‏5 2 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وپارس 48
شکل شماره ‏5 3 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وغدير 49
شکل شماره ‏5 4 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد خودرو 49
شکل شماره ‏5 5 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد رانفور 50
شکل شماره ‏5 6 : شبکه عصبي مصنوعي با داده هاي سري زماني 53
شکل شماره ‏6 1 : تابع احتمال تجمعي توزيع نرمال برازش شده خطا 61
شکل شماره ‏6 2 : تابع احتمال تجمعي توزيع نرمال برازش شده خطا ANN و EAs 62


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


برچسب ها : پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی ،
[ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 ] [ 9:43 ] [ مهدوی ] [1 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 33
بازدید دیروز : 56
هفته گذشته : 89
ماه گذشته : 929
سال گذشته : 3046
کل بازدید : 3046
کل مطالب : 479
نظرات : 1
امکانات وب
پروژه تحلیل خطر لرزه ای برای شهر اراک+تمامی فایلهای متلب و اکسل و نرم افزارهای مربوطه

پروژه-تحلیل-خطر-لرزه-ای-برای-شهر-اراک-تمامی-فایلهای-متلب-و-اکسل-و-نرم-افزارهای-مربوطهتحلیل خطر لرزه ای برای شهر اراک+ فایلهای متلب روابط امبرسیس- بور و بزرگنیا + فایلهای متلب رسم نمودار ها+فیل مربوط به Kijko و Rascal وseisrisk فایلهای اکسل و متلب مربوط به زلزله های تاریخی و دستگاهیدانلود فایل

پنل افزایش بازدید سایت و وبلاگ برای اندروید

پنل-افزایش-بازدید-سایت-و-وبلاگ-برای-اندرویدپنل افزایش بازدید سایت و وبلاگ برای اندرویددانلود فایل

دانلود نرم افزار نسخه اصلی برنامه weibull ++6

دانلود-نرم-افزار-نسخه-اصلی-برنامه-weibull--6 نرم افزار فوق العاده ارزیابی تابع قابلیت اطمینان و توزع خرابی سیستمدانلود فایل

نرم افزار معروف ترویست اپ(104 زبان و کشوردنیا)

نرم-افزار-معروف-ترویست-اپ(104-زبان-و-کشوردنیا)نرم افزار توریست اپ تبدیل گر متن و صدای فارسی شما یه هر زبانی که بخاییندانلود فایل

نرم افزار آماری instat

نرم-افزار-آماری-instatنرم افزار آماری instat برای تحلیل داده هادانلود فایل

۲۰۰ ایده ناب و پولساز

۲۰۰-ایده-ناب-و-پولسازاین نرم افزار با موضوع اشتغال وکار آفرینی استدانلود فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم شی گرایی مهندسی نرم افزار

دانلود-پاورپوینت-مفاهیم-شی-گرایی-مهندسی-نرم-افزاردانلود پاورپوینت مفاهیم شی گرایی مهندسی نرم افزاردانلود فایل

بررسی روش های شناسایی سرویس های نرم افزاری

بررسی-روش-های-شناسایی-سرویس-های-نرم-افزاریگزارش پروژه مهندسی کامپیوتر و ITدانلود فایل

گزارش های خروجی نمونه پروژه محاسبه شده با نرم افزار کریر

گزارش-های-خروجی-نمونه-پروژه-محاسبه-شده-با-نرم-افزار-کریرمحاسبات کامل یک پروژه نمونه در رشت با نرم افزار کریر دانلود فایل

نرم افزار تبلیغ انبوه برای تلگرام

نرم-افزار-تبلیغ-انبوه-برای-تلگرامتبلیغ خود را به صورت انبوه برای کاربران تلگرام بفرستید. بازدید کانال و گروه خود را تا چند صد برابر افزایش دهیددانلود فایل

کد و مقاله سنسور تصویر بر پایه CMOS در نرم افزار لومریکال lumerical

کد-و-مقاله-سنسور-تصویر-بر-پایه-cmos-در-نرم-افزار-لومریکال-lumericalکد و مقاله سنسور تصویر بر پایه CMOS در نرم افزار لومریکال (lumerical)دانلود فایل

تحلیل تیر سراسری تحت بار گسترده و متمرکز به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار متلب

تحلیل-تیر-سراسری-تحت-بار-گسترده-و-متمرکز-به-روش-اجزای-محدود-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلببا استفاده از این کد می توان تیرهای سراسری با هر تعداد دهانه و هر نوع تکیه گاه، تحت بار گسترده در دهانه های انتخاب شده یا بارهای متمرکز روی گره های انتخاب شده به روش اجزای محدود تحلیل کرد. .دانلود فایل

آنالیز مودال قاب های برشی تحت نیروهای تعیین شده وارد بر طبقات با نرم افزار متلب

آنالیز-مودال-قاب-های-برشی-تحت-نیروهای-تعیین-شده-وارد-بر-طبقات-با-نرم-افزار-متلببا استفاده از این کد می توان قاب های برشی با هر تعداد طبقه، تحت نیروهای تعریف شده توسط کاربر که بر طبقات دلخواه وارد می شود، با کمک نرم افزار متلب تحلیل کرد.دانلود فایل

تحلیل ترموالاستیک و عمر خستگی بلیسک یک نوع توربین مینی جت از دیدگاه LCF به کمک نرم افزار ANSYS

تحلیل-ترموالاستیک-و-عمر-خستگی-بلیسک-یک-نوع-توربین-مینی-جت-از-دیدگاه-lcf-به-کمک-نرم-افزار-ansysدانلود پایان نامه - تحلیل ترموالاستیک و عمر خستگی بلیسک یک نوع توربین مینی جت از دیدگاه LCF به کمک نرم افزار ANSYSدانلود فایل

دانلود پاورپوینت سيستم هاي متن كاوي

دانلود-پاورپوینت-سيستم-هاي-متن-كاويپاوری در مورد متن کاوی و توضیحات، کاربرد و نحوه عملکرد آن در دنیای امروزدانلود فایل

پایان نامه مکانیک - طراحی یک نرم افزار F.E.M به منظور آنالیز ورقها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت

پایان-نامه-مکانیک--طراحی-یک-نرم-افزار-f-e-m-به-منظور-آنالیز-ورقها-و-پوسته-های-ارتوتروپ-و-کامپوزیتدانلود پایان نامه مکانیک - طراحی یک نرم افزار F.E.M به منظور آنالیز ورقها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیتدانلود فایل

پروژه کارشناسی رشته صنایع - قابليت های هوش تجاری نرم افزارهای سازمانی

پروژه-کارشناسی-رشته-صنایع--قابليت-های-هوش-تجاری-نرم-افزارهای-سازمانیفهرست : هدف‌های سیستم‌های هوش تجاریروش شناسی ساخت سیستم‌های هوش تجاریشناسایی و آماده سازی داده‌ها برای سیستم هوش تجاریطراحی و اجرای سیستم هوش تجاریمرحله به کارگیری سیستم هوش تجاریمفاهیم و ادبیات هوش تجاریانواع نرم افزارهای سازمانیهوش ...دانلود فایل