دسیس ویکی
پيوندهای روزانه
پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت

دانلود پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

پایان نامه
اثرات
درمان
نوروسایكولوژی
كارآمدی خواندن
دانش‌آموزان
نارساخوانی
تحولی
اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
دانلود پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 818 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 280

پروژه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


چکیده
در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه 15 نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت 4 ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان ( پس از گذشت 4 ماه ) در این گروه از کودکان شد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه ........ 2
1ـ بیان مسأله ..... 6
2ـ اهمیت و ضرورت مسأله .......... 13
3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش...... 15
4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها....... 18
خلاصه ................. 20
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول: مبانی نظری .......... 22
1ـ تعریف اختلالهای یادگیری ........ 22
2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ........ 30
1) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز .... 30
2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ..... 33
3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ... 43
4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) ... 44
3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR... 44
1) اختلال خواندن ..... 45
2) اختلال در ریاضیات ......... 46
3) اختلال بیان نوشتاری ........ 48
4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)....... 49
4ـ تعریف خواندن .......... 50
5ـ تحول خواندن ......... 55
6ـ مدل های خواندن ......... 56
1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ...... 56
2) مدل تعاملی جبرانی....... 57
3) مدل پیوندگرایی.................... 59
4) مدل آوایی.................... 61
5) مدل ببین و بگو ............ 63
6) مدل تعادل خواندن بیکر ............. 63
7ـ نارساخوانی........ 70
1) تعریف نارساخوانی........................ 70
2) نشانه های بالینی نارساخوانی .......... 75
3) اختلالهای همراه با نارساخوانی........... 81
الف ـ اختلالهای جانبی شدن .......... 81
ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ...... 82
ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ........... 83
د ـ تأخیر زبان گفتاری .......... 85
هـ ـ اختلالهای ادراکی ............. 86
و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ........ 87
ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD............ 88
ح ـ اختلالهای رفتاری .............. 91
4) شیوع نارساخوانی....................... 94
5) تاریخچه نارساخوانی................. 95
6) سبب شناسی نارساخوانی ................... 99
الف ـ عوامل ژنتیکی .............. 100
ب ـ عوامل عصب شناختی .......... 103
ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ......... 107
د ـ غلبه طرفی مغز ............... 111
هـ ـ عوامل حرکتی .......... 114
و ـ عوامل شناختی ............ 115
ز ـ عوامل رفتاری ............ 118
ح ـ عوامل محیطی .............. 121
ط ـ عوامل عاطفی ............... 122
8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ....... 124
9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ...... 124
10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی .. 131
الف ـ نارساخوانی اکتسابی ............ 131
ب ـ نارساخوانی تحولی ........... 140
11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ...... 148
12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ......... 154
13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر .... 156
1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ......... 156
2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ....... 156
14ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L.. 158
15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L..... 162
16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ... 164
بخش دوم: یافته های پژوهشی ........ 168
خلاصه .......... 180
فصل سوم: روش تحقیق
1ـ طرح تحقیق .................. 184
2ـ روشهای آماری ............. 185
3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ........ 186
4ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ........... 187
5ـ ابزارهای پژوهشی ............. 188
1) آزمون وکسلر کودکان ......... 188
2) آزمون اختلال خواندن .......... 188
3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV........... 199
4) جعبه آموزشی لامسه ای ....... 203
5) برنامه نرم افزاری HEMSTIM..................... 206
6ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ........ 209
7ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر 211
8ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر 212
1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS).. 212
2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)..... 221
خلاصه ........... 227
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
1ـ ارائه نتایج کمی ........... 229
الف: توصیف داده ها .......... 229
ب ـ تحلیل داده ها ............. 234
ـ تحلیل واریانس آمیخته (32).......... 234
فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: ......... 235
فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL .................. 241

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP................................. 246

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p...... 252
خلاصه ............. 258
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ...... 260
2ـ محدودیتها ........ 270
3ـ پیشنهادات ............. 271
4ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ...... 272
منابع
1) منابع فارسی............ 274
2) منابع انگلیسی ................ 276
ضمائم:
1ـ آزمون وکسلر کودکان
2ـ فرم تاریخچه موردی
3ـ آزمون اختلال خواندن
4ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

دانلود پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


برچسب ها : پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی ،
[ سه شنبه 20 فروردين 1398 ] [ 12:34 ] [ مهدوی ] [3 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 2
بازدید امروز : 25
بازدید دیروز : 59
هفته گذشته : 102
ماه گذشته : 454
سال گذشته : 1199
کل بازدید : 1199
کل مطالب : 342
نظرات : 1
امکانات وب
پروژه تحلیل خطر لرزه ای برای شهر اراک+تمامی فایلهای متلب و اکسل و نرم افزارهای مربوطه

پروژه-تحلیل-خطر-لرزه-ای-برای-شهر-اراک-تمامی-فایلهای-متلب-و-اکسل-و-نرم-افزارهای-مربوطهتحلیل خطر لرزه ای برای شهر اراک+ فایلهای متلب روابط امبرسیس- بور و بزرگنیا + فایلهای متلب رسم نمودار ها+فیل مربوط به Kijko و Rascal وseisrisk فایلهای اکسل و متلب مربوط به زلزله های تاریخی و دستگاهیدانلود فایل

پنل افزایش بازدید سایت و وبلاگ برای اندروید

پنل-افزایش-بازدید-سایت-و-وبلاگ-برای-اندرویدپنل افزایش بازدید سایت و وبلاگ برای اندرویددانلود فایل

دانلود نرم افزار نسخه اصلی برنامه weibull ++6

دانلود-نرم-افزار-نسخه-اصلی-برنامه-weibull--6 نرم افزار فوق العاده ارزیابی تابع قابلیت اطمینان و توزع خرابی سیستمدانلود فایل

نرم افزار معروف ترویست اپ(104 زبان و کشوردنیا)

نرم-افزار-معروف-ترویست-اپ(104-زبان-و-کشوردنیا)نرم افزار توریست اپ تبدیل گر متن و صدای فارسی شما یه هر زبانی که بخاییندانلود فایل

نرم افزار آماری instat

نرم-افزار-آماری-instatنرم افزار آماری instat برای تحلیل داده هادانلود فایل

۲۰۰ ایده ناب و پولساز

۲۰۰-ایده-ناب-و-پولسازاین نرم افزار با موضوع اشتغال وکار آفرینی استدانلود فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم شی گرایی مهندسی نرم افزار

دانلود-پاورپوینت-مفاهیم-شی-گرایی-مهندسی-نرم-افزاردانلود پاورپوینت مفاهیم شی گرایی مهندسی نرم افزاردانلود فایل

بررسی روش های شناسایی سرویس های نرم افزاری

بررسی-روش-های-شناسایی-سرویس-های-نرم-افزاریگزارش پروژه مهندسی کامپیوتر و ITدانلود فایل

گزارش های خروجی نمونه پروژه محاسبه شده با نرم افزار کریر

گزارش-های-خروجی-نمونه-پروژه-محاسبه-شده-با-نرم-افزار-کریرمحاسبات کامل یک پروژه نمونه در رشت با نرم افزار کریر دانلود فایل

نرم افزار تبلیغ انبوه برای تلگرام

نرم-افزار-تبلیغ-انبوه-برای-تلگرامتبلیغ خود را به صورت انبوه برای کاربران تلگرام بفرستید. بازدید کانال و گروه خود را تا چند صد برابر افزایش دهیددانلود فایل

کد و مقاله سنسور تصویر بر پایه CMOS در نرم افزار لومریکال lumerical

کد-و-مقاله-سنسور-تصویر-بر-پایه-cmos-در-نرم-افزار-لومریکال-lumericalکد و مقاله سنسور تصویر بر پایه CMOS در نرم افزار لومریکال (lumerical)دانلود فایل

تحلیل تیر سراسری تحت بار گسترده و متمرکز به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار متلب

تحلیل-تیر-سراسری-تحت-بار-گسترده-و-متمرکز-به-روش-اجزای-محدود-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلببا استفاده از این کد می توان تیرهای سراسری با هر تعداد دهانه و هر نوع تکیه گاه، تحت بار گسترده در دهانه های انتخاب شده یا بارهای متمرکز روی گره های انتخاب شده به روش اجزای محدود تحلیل کرد. .دانلود فایل

آنالیز مودال قاب های برشی تحت نیروهای تعیین شده وارد بر طبقات با نرم افزار متلب

آنالیز-مودال-قاب-های-برشی-تحت-نیروهای-تعیین-شده-وارد-بر-طبقات-با-نرم-افزار-متلببا استفاده از این کد می توان قاب های برشی با هر تعداد طبقه، تحت نیروهای تعریف شده توسط کاربر که بر طبقات دلخواه وارد می شود، با کمک نرم افزار متلب تحلیل کرد.دانلود فایل

تحلیل ترموالاستیک و عمر خستگی بلیسک یک نوع توربین مینی جت از دیدگاه LCF به کمک نرم افزار ANSYS

تحلیل-ترموالاستیک-و-عمر-خستگی-بلیسک-یک-نوع-توربین-مینی-جت-از-دیدگاه-lcf-به-کمک-نرم-افزار-ansysدانلود پایان نامه - تحلیل ترموالاستیک و عمر خستگی بلیسک یک نوع توربین مینی جت از دیدگاه LCF به کمک نرم افزار ANSYSدانلود فایل

دانلود پاورپوینت سيستم هاي متن كاوي

دانلود-پاورپوینت-سيستم-هاي-متن-كاويپاوری در مورد متن کاوی و توضیحات، کاربرد و نحوه عملکرد آن در دنیای امروزدانلود فایل

پایان نامه مکانیک - طراحی یک نرم افزار F.E.M به منظور آنالیز ورقها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیت

پایان-نامه-مکانیک--طراحی-یک-نرم-افزار-f-e-m-به-منظور-آنالیز-ورقها-و-پوسته-های-ارتوتروپ-و-کامپوزیتدانلود پایان نامه مکانیک - طراحی یک نرم افزار F.E.M به منظور آنالیز ورقها و پوسته های ارتوتروپ و کامپوزیتدانلود فایل

پروژه کارشناسی رشته صنایع - قابليت های هوش تجاری نرم افزارهای سازمانی

پروژه-کارشناسی-رشته-صنایع--قابليت-های-هوش-تجاری-نرم-افزارهای-سازمانیفهرست : هدف‌های سیستم‌های هوش تجاریروش شناسی ساخت سیستم‌های هوش تجاریشناسایی و آماده سازی داده‌ها برای سیستم هوش تجاریطراحی و اجرای سیستم هوش تجاریمرحله به کارگیری سیستم هوش تجاریمفاهیم و ادبیات هوش تجاریانواع نرم افزارهای سازمانیهوش ...دانلود فایل